Oświetlenie awaryjne - Systemy przeciwpożarowe - Szafy teleinformatyczne

Cooper / Warunki gwarancji
 

Warunki gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI


    W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, przed wezwaniem serwisu należy upewnić się czy montaż, instalacja, uruchomienie oraz konfiguracja zostały wykonane zgodnie z projektem oraz instrukcją obsługi.
W celu zgłoszenia usterki, potrzeby konserwacji urządzenia, prosimy o kontakt z Dostawcą lub biurem Cooper Industries Polska LLC sp. z o.o. w celu weryfikacji faktycznego, sprzętowego uszkodzenia urządzenia. Konsultanci pomogą rozwiązać problem lub skierują Państwa do właściwego Autoryzowanego Serwisu – Dostawcy urządzeń .
W przypadku oddania, bądź wysyłki wadliwego urządzenia do naprawy, należy załączyć sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu w jaki się ujawniają. W przypadku usterek okresowych i trudnych do wykrycia, Serwis może zażądać dokumentacji wskazującej na usterkę w formie zdjęć, wydruków, pomiarów elektrycznych czy też filmów.


1. Niniejsze warunki gwarancji są jedynym dokumentem, na podstawie, którego, uprawniony z gwarancji może dochodzić swoich praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski.


2. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest załączenie do reklamowanego urządzenia poprawnie wypełnionej karty informacyjnej z opisem uszkodzenia oraz dowodu zakupu zawierającego datę zakupu.


3. Karta informacyjna bez wpisanego poprawnie modelu urządzenia, numeru katalogowego, daty sprzedaży i nazwy projektu jest nieważna. Jakiekolwiek zmiany, zamazania lub wytarcia powyższych danych w karcie informacyjnej powodują jej unieważnienie.


4. Wzór karty informacyjnej znajduje się na stronie internetowej: WWW.cooperindustries.pl


5. Cooper Industries Polska LLC Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi.


6. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.


7. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczony jest od daty sprzedaży.


8. Dla konkretnych projektów lub produktów może być udzielona gwarancja wydłużona powyżej 12 miesięcy. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji wydłużonej jest oddzielna umowa.


9. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku konieczności importu części lub konieczności przeprowadzenia czynności wyjaśniających termin naprawy może ulec wydłużeniu.


10. W przypadku stwierdzenia przez Autoryzowany Serwis wady niemożliwej do usunięcia, urządzenie będzie wymienione na nowe.


11. W przypadku konieczności dostarczenia sprzętu do serwisu, Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do wskazanego Autoryzowanego Punktu Serwisowego w opakowaniu fabrycznym lub innym, zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem w czasie transportu. Za uszkodzenia lub zabrudzenia powstałe w trakcie transportu w wyniku nieprawidłowego przygotowania urządzenia do wysyłki Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.


12. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji wad materiału i wykonania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszych warunkach gwarancji, przez naprawę lub wymianę na urządzenie wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością Gwaranta.


13. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz ustawień konfiguracyjnych urządzenia, wynikłych w skutek naprawy, bądź uszkodzenia urządzenia.


14. Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić od gwarancji w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład, usunięcia numerów fabrycznych lub etykiet z datą produkcji, niekompletności urządzenia, niezgodności lub niekompletności danych w dokumentacji, dokonywania nieautoryzowanych napraw lub czynności serwisowych, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania re-konfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez nieupoważnione przez Gwaranta osoby.


15. Wszystkie urządzenia bezpieczeństwa wymagają regularnych przeglądów i konserwacji. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z przeglądami okresowymi. Przeglądy powinny być wykonywane w odstępach czasowych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Przegląd musi być wykonany i potwierdzony przez Autoryzowany Serwis. Niedostosowanie się do tego może powodować utratę gwarancji.


16. W przypadku, gdy uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia jest wynikiem stosowania nieoryginalnych lub regenerowanych części, gwarant może odmówić naprawy gwarancyjnej.


17. Koszty związane z transportem uszkodzonych urządzeń do wskazanego Autoryzowanego Serwisu lub do Producenta ponosi Reklamujący. Koszty transportu zwrotnego ponosi Gwarant.


GWARANCJA NIE OBEJMUJE


1. Uszkodzeń mechanicznych urządzeń oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne, nieprawidłowe zasilanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.


2. Kosztów obsługi technicznej urządzenia, instalacji (w tym akcesoriów i oprogramowania), kosztów uruchomienia, wymiany części ulegających zużyciu w trakcie eksploatacji takich jak: materiały eksploatacyjne (bezpieczniki, źródła światła, akumulatory).


3. Gwarancji nie podlegają przewody, części obudowy, ślady powstające w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.


4. Uszkodzeń wywołanych nadmiernym obciążaniem urządzenia, przekroczeniem czasu życia produktu, wskazanych min. w instrukcji obsługi. Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad.


5. Okablowania zewnętrznego, instalacji, montażu i adresowania urządzeń w miejscu ich użytkowania.


6. Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi urządzenia, użycia urządzeń niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, niedbałości klienta, niewłaściwej eksploatacji (temperatura, wilgotność, zalanie, kurz, zapiaszczenie, niewłaściwe napięcie zasilania, elementy obce w urządzeniach).


7. Oprogramowania innych producentów, dostarczonego wraz z urządzeniem. Warunki licencyjne na oprogramowanie zostały określone przez producentów.


8. Uszkodzeń, pogorszenia parametrów lub skrócenia żywotności urządzenia, powstałych na skutek zastosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, nieoryginalnego osprzętu dodatkowego, zabrudzeń, a także braku lub nieregularnych konserwacji.


9. Wadliwego lub częściowego działania urządzeń, spowodowanego brakiem pełnej kompatybilności lub zakłóceniami pomiędzy zainstalowanymi urządzeniami Cooper a urządzeniami pochodzącymi od innych producentów.


10. Gwarancja nie obejmuje czynności i kosztów demontażu uszkodzonych urządzeń oraz czynności i kosztów montażu urządzeń naprawionych lub nowych w miejscu ich użytkowania.


11. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.Karta zgłoszenia reklamacji
Formularz do pobrania
 
 
Marki produktów